Terms of Use

Terms of Use

Γενικοί όροι συνεργασίας (ΓΟΣ)

για φιλοξενία ιστοσελίδων (Web hosting) και φιλοξενία μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail Hosting), χώρο (Domain), SSL πιστοποιητικά (SSL Certificates), διακομιστή φωνής (Voice Server), διακομιστή παιχνιδιών (Game Server), εικονικό διακομιστή (Virtual Server), αποκλειστικό διακομιστή (Dedicated Server), διαχειριζόμενο διακομιστή (Managed Server) καθώς και περεταίρω IT υπηρεσίες.

1. Όροι σύμβασης

1.1
Η εταιρία Mc Provider για φιλοξενία ιστοσελίδων (Web hosting) και φιλοξενία μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail Hosting), χώρο (Domain), SSL πιστοποιητικά (SSL Certificates), διακομιστή φωνής (Voice Server), διακομιστή παιχνιδιών (Game Server), εικονικό διακομιστή (Virtual Server), αποκλειστικό διακομιστή (Dedicated Server), διαχειριζόμενο διακομιστή (Managed Server) καθώς και περεταίρω IT υπηρεσίες – εφεξής θα ονομάζεται πάροχος -παρέχει τις υπηρεσίες αποκλειστικά βάσει των παρόντων όρων συνεργασίας. Με το παρόν αποκλείονται ρητά οποιοιδήποτε διαφορετικοί όροι αγοράς ή λοιποί όροι του συμβαλλόμενου εταίρου – εφεξής θα ονομάζεται πελάτης.

2. Κατάρτιση της σύμβασης


2.1
Για τη συνεργασία παρόχου-πελάτη είναι απαραίτητη η αποδοχή των Γενικών Όρων Συνεργασίας (ΓΟΣ) από τον πελάτη. Ο πελάτης διαβιβάζει στον πάροχο μία πρόσκληση για λήψη προσφοράς από τον πάροχο. Στη συνέχεια ο πελάτης διαβιβάζει στον πάροχο μία αίτηση για την σύναψη σύμβασης. Μετά την αίτηση αυτή ο πελάτης δεσμεύεται για διάστημα 2 εβδομάδων έναντι του παρόχου.
2.2
Η σύμβαση πραγματοποιείται όταν ο πάροχος επιβεβαιώσει εγγράφως εντός της αναφερόμενης στην παράγραφο 2.1 προθεσμίας την αποδοχή της αίτησης ή ξεκινήσει με την ουσιαστική εκτέλεση των υπηρεσιών.
2.3
Οι προσφορές του παρόχου είναι διαρκώς τροποποιήσιμες και μη δεσμευτικές.

3. Καταγγελία της σύμβασης


3.1
Εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά, η ελάχιστη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συμφωνείται σε 1 μήνα.
3.2
Εφόσον δεν καθορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, μπορεί να πραγματοποιηθεί τακτική καταγγελία της συμβατικής σχέσης με προθεσμία 14 ημερών πριν από το πέρας της ελάχιστης διάρκειας ισχύος της σύμβασης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-Mail) στη διεύθυνση contact@mcprovider.com, μέσω φαξ στον αριθμό (+30) 2103001294 ή μέσω επιστολής στη διεύθυνση Mc Provider – Τ.Θ. 22016 – ΑΘΗΝΑ 11301 – ΕΛΛΑΔΑ. Για ειδικές προσφορές και προσφορές προώθησης προϊόντων – ειδικότερα προσφορές με ετήσιο τρόπο πληρωμής – μπορεί να υφίστανται διαφορετικές προθεσμίες καταγγελίας της σύμβασης, εφόσον αυτό υποδεικνύεται στις σελίδες διαδικτύου ή στην προσφορά.
Το δικαίωμα για τη μη τακτική καταγγελία της σύβασης για σοβαρό λόγο παραμένει ανεπηρέαστο από το παρόν.
3.3
Οι καταγγελίες της σύμβασης απαιτείται να υποβάλλονται σε έγγραφη μορφή προκειμένου να έχουν ισχύ.

4. Αντικείμενο υπηρεσιών και υποχρεώσεις του παρόχου


4.1
Ο πάροχος παρέχει στον πελάτη την πρόσβαση στην υπάρχουσα υποδομή επικοινωνίας, την εξασφάλιση χώρου αποθήκευσης σε έναν διακομιστή, τη χρήση υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, τη συντήρηση και διαχείριση συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων και υποδομών επικοινωνίας.
4.2
Εφόσον ο πάροχος προσφέρει χωρίς χρέωση επιπρόσθετες υπηρεσίες εκτός της συμβατικής συμφωνίας, αυτές μπορούν να διακοπούν οποιαδήποτε στιγμή. Εξ αυτού δεν προκύπτει αξίωση μείωσης ή αποζημίωσης του πελάτη ή δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης.
4.3
Ο πάροχος έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει, να μειώσει ή να συμπληρώσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες, οι οποίες προκύπτουν από τη σύμβαση, καθώς και να ακυρώσει την πρόσβαση σε επιμέρους υπηρεσίες, εάν και κατά το μέτρο που δεν επηρεάζεται καθόλου ή σημαντικά η εκπλήρωση του σκοπού της συναφθείσας σύμβασης με τον πελάτη.
4.4
Οι πελάτες πρέπει να ενημερωθούν έγκαιρα σχετικά με τις τροποποιήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 4.3.

5. Υποχρεώσεις και καθήκοντα του πελάτη


5.1
Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί κατάλληλα τις υπηρεσίες του παρόχου. Ειδικότερα είναι υποχρεωμένος,
α)
να ενημερώνει άμεσα τον πάροχο σχετικά με τροποποιήσεις των βασικών διατάξεων της σύμβασης
β)
να μη χρησιμοποιεί καταχρηστικά τις δυνατότητες πρόσβασης στις υπηρεσίες του παρόχου και να μην προβαίνει σε αθέμιτες ή παράνομες ενέργειες.

Ειδικότερα ο πελάτης απαγορεύεται

  • να χρησιμοποιεί χωρίς εξουσιοδότηση τις υπηρεσίες άλλων συμμετεχόντων στις υπηρεσίες του παρόχου·
  • να χρησιμοποιεί χωρίς εξουσιοδότηση υπηρεσίες οι οποίες δεν έχουν συμφωνηθεί στη σύμβαση καθώς και να αποκρυπτογραφεί, να διαβάζει ή να τροποποιεί κωδικούς πρόσβασης, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail), αρχεία κ.α. άλλων συμμετεχόντων στις υπηρεσίες του παρόχου ή του διαχειριστή του συστήματος
  • να μεταβιβάζει χωρίς εξουσιοδότηση επιμέρους εφαρμογές αδειοδοτημένου λογισμικού εφαρμογών μέσω των υπηρεσιών του παρόχου,
  • να διακόπτει ή να δεσμεύει υπηρεσίες επικοινωνίας, ενδεχομένως μέσω υπερφορτώσεων, εφόσον αυτό οφείλεται στον πελάτη
  • να μεταβιβάζει ή να παρέχει πρόσβαση σε παράνομο περιεχόμενο οποιουδήποτε είδους μέσω των υπηρεσιών του παρόχου
  • αυτό ισχύει ιδιαίτερα για πορνογραφικό, εκθειαστικό για τη βία περιεχόμενο ή περιεχόμενο το οποίο στρέφεται κατά της φιλελεύθερης δημοκρατικής συνταγματικής τάξης ή της σκέψης περί συνεννόησης των λαών, όπως εθνικοσοσιαλιστικό ή τρομοκρατικό περιεχόμενο καθώς και προπαγανδιστικά μέσα και σύμβολα αντισυνταγματικών κομμάτων, ενώσεων ή οργανισμών που τις αντικαθιστούν.
  • να προμηθεύεται ο ίδιος ή να προμηθεύει σε τρίτους πορνογραφικό περιεχόμενο το οποίο έχει ως αντικείμενο τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών ή λοιπών, προστατευόμενων από το νόμο ατόμων.
  • Σε περίπτωση παραβίασης της σύμβασης (ιδιαίτερα των παραπάνω αναφερόμενων παραγράφων) ο πελάτης είναι εξολοκλήρου υπεύθυνος έναντι του νόμου και έναντι παντός τρίτου. Υποχρεούται δε να καταβάλει αποζημίωση στον πάροχο για τις προκύπτουσες δαπάνες για υλικά και προσωπικό καθώς και για λοιπά προκύπτοντα έξοδα.


γ)
να διασφαλίσει την εκπλήρωση των νομικών διατάξεων και των επίσημων κανονισμών εφόσον σχετίζονται κατά τον παρόντα χρόνο ή πρόκειται να σχετιστούν μελλοντικά με τη συμμετοχή στο δίκτυο του παρόχου.
δ)
να λαμβάνει υπόψη και να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων και τις αναγνωρισμένες βασικές αρχές της ασφάλειας δεδομένων
ε)
να διαμορφώνει τις σελίδες διαδικτύου του κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική επιβάρυνση του διακομιστή μέσω δεσμών ενεργειών ή προγραμμάτων που απαιτούν υψηλή υπολογιστική ισχύ ή υπερβολικά μεγάλη λειτουργική μνήμη
στ)
να υποδεικνύει άμεσα αναγνωρίσιμες για τον πάροχο ελλείψεις ή ζημιές (Αναγγελίες βλάβης) και να λαμβάνει όλα τα μέτρα τα οποία επιτρέπουν τη διαπίστωση των ελλείψεων ή ζημιών και των αιτιών τους και διευκολύνουν και επιταχύνουν την αποκατάσταση της βλάβης
ζ)
μετά την υποβολή μίας αναγγελίας βλάβης του παρόχου να καταβάλει αποζημίωση για όλες τις προκύπτουσες δαπάνες από την εξέταση του εξοπλισμού του, εάν και κατά το μέτρο στο οποίο μετά την εξέταση διαπιστωθεί ότι η βλάβη εμπίπτει στο πεδίο ευθύνης του πελάτη (εκτός του ορισμένου αντικειμένου σύμβασης και υπηρεσιών).
5.2
Εάν ο πελάτης παραβεί τις αναφερόμενες στις υποπαραγράφους 1.β) και 1.γ) υποχρεώσεις, ο πάροχος έχει το δικαίωμα άμεσα και στις λοιπές περιπτώσεις με εξαίρεση την υποπαράγραφο 1.ζ) μετά από ατελέσφορη προειδοποίηση, να καταγγείλει τη συμβατική σχέση χωρίς την τήρηση προθεσμίας.
5.3
Οι λεπτομέρειες της συνεργασίας μεταξύ των χρηστών μπορούν να συμφωνηθούν από κοινού στα πλαίσια ενός κανονισμού χρηστών.
5.4
Στις περιπτώσεις της υποπαραγράφου 1.γ) ο πάροχος, εκτός από το δικαίωμα της καταγγελίας της σύμβασης χωρίς την τήρηση προθεσμίας, έχει το δικαίωμα κατά την γνωστοποίηση μίας παράβασης του πελάτη όπως περιγράφεται εκεί λεπτομερώς, να πραγματοποιήσει με άμεση ισχύ φραγή της πρόσβασης στις προκύπτουσες υπηρεσίες από το αντικείμενο των υπηρεσιών.

6. Χρήση από τρίτους


6.1
Επιτρέπεται η άμεση ή έμμεση χρήση των υπηρεσιών του παρόχου από τρίτους. Ο πελάτης επιτρέπεται να χρησιμοποιεί, να μεταπωλεί και να υπεκμισθώνει τις υπηρεσίες για τους δικούς του σκοπούς. Ο πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει κατάλληλα τους τρίτους για τη χρήση των υπηρεσιών. Ο πελάτης αναλαμβάνει την ευθύνη έναντι του παρόχου για την τήρηση των όρων της σύμβασης από τρίτους κατά τον ίδιο τρόπο, όπως αυτός ο ίδιος θα αναλάμβανε την ευθύνη για την τήρησή τους.
6.2
Ο πελάτης υποχρεούται επίσης να καταβάλει τα τέλη τα οποία προκύπτουν στα πλαίσια των δυνατοτήτων πρόσβασης και χρήσης από τρίτους οι οποίες έχουν τεθεί στη διάθεσή του. Το ίδιο ισχύει στην περίπτωση της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των υπηρεσιών από τρίτους, εκτός εάν ο πελάτης τεκμηριώσει ότι η μη εξουσιοδοτημένη χρήση πραγματοποιήθηκε μέσω παράκαμψης ή άρσης των διατάξεων ασφαλείας του παρόχου, χωρίς ο πελάτης να είναι υπεύθυνος για αυτό.

7. Όροι πληρωμής


7.1
Εφόσον δεν συμφωνείται διαφορετικά μέσω σύμβασης, ο πάροχος εκδίδει τιμολόγιο στον πελάτη για τις συμφωνηθείσες υπηρεσίες με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες τιμές ή χρεώσεις και τους εκάστοτε ισχύοντες όρους προσαυξάνοντας κατά τον εκάστοτε ισχύοντα φόρο προστιθέμενης αξίας σύμφωνα με το νόμο ο οποίος κατά τον παρόντα χρόνο ανέρχεται σε 23 %. Η έκδοση τιμολογίου για σταθερά τέλη πραγματοποιείται εκ των προτέρων σε μηνιαία βάση, για τέλη εξαρτώμενα από την κατανάλωση κάθε φορά στην αρχή του επόμενου μήνα. Τα εκάστοτε προκύπτοντα τέλη είναι άμεσα πληρωτέα με την τιμολόγηση χωρίς μείωση. Το ποσό του τιμολογίου πρέπει να πιστώνεται εντός 10 ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου στον λογαριασμό του παρόχου.
7.2
Εάν τα τέλη πρέπει να καταβληθούν σε συνάρτηση με την κατανάλωση για τμήματα του ημερολογιακού μήνα τότε αυτά υπολογίζονται για κάθε ημέρα με το 1/30ο της μηνιαίας πληρωμής.
7.3
Τα τέλη γραμμής και επικοινωνίας (Τηλεφωνικά τέλη) μεταξύ πελάτη και του σημείου σύνδεσης του παρόχου αναλαμβάνονται από τον πελάτη.
7.4
Ο πελάτης βεβαιώνει ότι θα καταβάλλει τα ποσά για τα πληρωτέα τιμολόγια μόνο μέσω των προσφερόμενων από τον πάροχο μεθόδων πληρωμής.
Διεύθυνση συνδέσμου των μεθόδων πληρωμής: http://www.mcprovider.com/πληροφορίες/τρόποι-πληρωμής/

8. Δικαίωμα συμψηφισμού, δικαίωμα επίσχεσης και ανωμαλία παροχής


8.1
Κατά των απαιτήσεων του παρόχου μπορεί ο πελάτης να προβεί σε συμψηφισμό μόνο με αδιαμφισβήτητες ή νομικά καλά τεκμηριωμένες απαιτήσεις. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα επίσχεσης μονό λόγω ανταπαιτήσεων οι οποίες προκύπτουν από την ίδια συμβατική σχέση όπως οι απαιτήσεις έναντι των οποίων ασκείται το δικαίωμα επίσχεσης.
8.2
Απαιτήσεις αποζημίωσης λόγω δυσχερειών παράδοσης και ανωμαλιών παροχής αποκλείονται, εφόσον αυτές δεν οφείλονται σε πρόθεση ή βαριά αμέλεια του παρόχου.
8.3
Εάν η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών του παρόχου μειωθεί σε τιμή χαμηλότερη από 99 % κατά μέσο όρο ετησίως, οι μηνιαίες πληρωμές και χρεώσεις από τη χρονική στιγμή της εμφάνισης έως την άρση της ανωμαλίας πρέπει να μειωθούν αντίστοιχα. Μία σημαντική ανωμαλία υφίσταται όταν
α)
ο πελάτης για λόγους, οι οποίοι δεν οφείλονται στον ίδιο ή οφείλονται σε τρίτους, δεν μπορεί να προσπελάσει την υποδομή του παρόχου και εξ αυτού δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιήσει τις αναφερόμενες στη σύμβαση υπηρεσίες
β)
η χρήση αυτών των υπηρεσιών είναι συνολικά σημαντικά δυσχερής ή η χρήση επιμέρους υπηρεσιών από αυτές που αναφέρονται στη σύμβαση είναι αδύνατη ή υφίστανται παρόμοιοι περιορισμοί.
8.4
Σε περίπτωση διακοπής των υπηρεσιών λόγω βλάβης η οποία δεν εμπίπτει στο πεδίο ευθύνης του παρόχου η μείωση αποκλείεται. Το ίδιο ισχύει για τη διακοπή υπηρεσιών λόγω απαραίτητων διακοπών λειτουργίας σύμφωνα με την παράγραφο 10 των Γενικών Όρων Συνεργασίας.

9. Καθυστέρηση πληρωμής


9.1
Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής ο πάροχος έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τόκους υπερημερίας κατά 5 % υψηλότερους από το εκάστοτε νομικά ισχύον βασικό ετήσιο επιτόκιο. Εάν ο πάροχος είναι σε θέση να τεκμηριώσει υψηλότερη ζημία λόγω υπερημερίας έχει το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση για τη ζημία. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να τεκμηριώσει στον πάροχο ότι ως συνέπεια της καθυστέρησης της πληρωμής δεν προέκυψε ή προέκυψε σημαντικά χαμηλότερη ζημία.
9.2
Ο πάροχος μπορεί να προβεί σε μη τακτική καταγγελία της συμβατικής σχέσης χωρίς τήρηση προθεσμίας ή να ασκήσει δικαίωμα επίσχεσης στις υπηρεσίες που είναι συνυφασμένες με αυτή – ιδιαίτερα την ανάκληση των χώρων (Domain), τη σύνδεση με τον διακομιστή στο δίκτυο ή μπορεί να διακόψει τη σύνδεση της γραμμής του πελάτη – εάν αυτός βρίσκεται σε υπερημερία συνολικά ή τμηματικά για διάστημα μεγαλύτερο των 2 εβδομάδων ως προς την πληρωμή των οφειλόμενων ποσών, ο πάροχος έχει προειδοποιήσει τον πελάτη μέσω ορισμού προθεσμίας και έχει επιστήσει την προσοχή του σχετικά με τις συνέπειες της καταγγελίας της σύμβασης και του δικαιώματος επίσχεσης.
9.3
Ο πάροχος έχει το δικαίωμα να διαγράψει πλήρως όλες τις παρεχόμενες στον πελάτη υπηρεσίες (φιλοξενία ιστοσελίδων (Web hosting) και φιλοξενία μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail Hosting), χώρο (Domain), SSL πιστοποιητικά (SSL Certificates), διακομιστή φωνής (Voice Server), διακομιστή παιχνιδιών (Game Server), εικονικό διακομιστή (Virtual Server), αποκλειστικό διακομιστή (Dedicated Server), διαχειριζόμενο διακομιστή (Managed Server) καθώς και περεταίρω IT υπηρεσίες) καθώς και όλα τα αρχεία, τις διαμορφώσεις κλπ. εφόσον ο πελάτης βρίσκεται σε υπερημερία ως προς τα οφειλόμενα ποσά συνολικά ή τμηματικά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 4 εβδομάδων

10. Διαθεσιμότητα των υπηρεσιών


10.1
Ο πάροχος προσφέρει τις υπηρεσίες του 24 ώρες για 7 ημέρες ανά εβδομάδα. Οι απαιτούμενες διακοπές λειτουργίας για προληπτικές εργασίες συντήρησης ανακοινώνονται το νωρίτερο δυνατό. Ο πάροχος θα αποκαθιστά βλάβες των τεχνικών του εγκαταστάσεων το ταχύτερο δυνατό στα πλαίσια των τεχνικών και λειτουργικών δυνατοτήτων και σε ώρα η οποία θα είναι ευνοϊκή για τον πελάτη, για παράδειγμα τη νύχτα.

11. Προστασία προσωπικών δεδομένων


11.1
Ο πελάτης ενημερώνεται με το παρόν για το ότι ο πάροχος επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα με μηχανικό τρόπο σε μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και για σκοπούς οι οποίοι προκύπτουν από τη σύμβαση.
11.2
Εφόσον ο πάροχος χρησιμοποιεί τρίτους για την παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών, ο πάροχος έχει το δικαίωμα να δημοσιεύσει τα δεδομένα των συμμετεχόντων. Κατά τα λοιπά ο πάροχος δικαιούται το παραπάνω στις περιπτώσεις,
στις οποίες η αναγνώριση, ο περιορισμός και η αποκατάσταση βλαβών και σφαλμάτων στις εγκαταστάσεις του παρόχου καθώς και στις χρησιμοποιούμενες εγκαταστάσεις τρίτων απαιτούν την μεταβίβαση δεδομένων.
11.3
Ο πάροχος δηλώνει ότι οι συνεργάτες του, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης, είναι υποχρεωμένοι για την τήρηση εχεμύθειας ως προς τα δεδομένα και ο πάροχος έχει λάβει τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την εξασφάλιση της εφαρμογής των διατάξεων του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
11.4
Ο πελάτης βεβαιώνει έναντι του παρόχου ότι έχει διαβάσει πλήρως και είναι σύμφωνος με τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων του διαδικτυακού καταστήματος (Internet Shop).
Διεύθυνση συνδέσμου της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων: http://www.mcprovider.com/πληροφορίες/προστασία-δεδομένων/

12. Ευθύνη και περιορισμοί ευθύνης


12.1
Ο πάροχος φέρει ευθύνη στις περιπτώσεις της πρόθεσης ή της βαριάς αμέλειας σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις. Η ευθύνη για εγγυήσεις είναι ευθύνη άνευ πταίσματος. Για ελαφρά αμέλεια ο πάροχος φέρει ευθύνη αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί ευθύνης από ελαττωματικά προϊόντα, λόγω της βλάβης της ζωής, του σώματος ή της υγείας ή λόγω της παράβασης σημαντικών συμβατικών υποχρεώσεων. Η απαίτηση αποζημίωσης για παράβαση σημαντικών συμβατικών υποχρεώσεων από ελαφρά αμέλεια περιορίζεται, ωστόσο, στις τυπικές για τη σύμβαση, προβλέψιμες ζημίες, εφόσον δεν υπάρχει ευθύνη λόγω βλάβης της ζωής, του σώματος ή της υγείας. Για την ευθύνη πρακτόρων και εκπροσώπων ο πάροχος φέρει ευθύνη κατά το ίδιο μέτρο.
12.2
Η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου (12.1) καλύπτει την αποζημίωση χωρίς την επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος, την αποζημίωση με επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος και την απαίτηση αποζημίωσης των καταβληθεισών δαπανών, ανεξαρτήτως νομικής αιτιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης λόγω ελλείψεων, υπερημερίας ή αδυναμίας.

13. Σημείωμα ανάκλησης


13.1
Ο πελάτης βεβαιώνει έναντι του παρόχου ότι έχει διαβάσει και είναι σύμφωνος με το σημείωμα ανάκλησης.
Διεύθυνση συνδέσμου του σημειώματος ανάκλησης: http://www.mcprovider.com/πληροφορίες/δικαίωμα-ανάκλησης/

14. Τελικές διατάξεις


14.1
Τόπος εκπλήρωσης όλων των συμβατικών υπηρεσιών είναι η έδρα του παρόχου στην Athens στην Greece.
14.2
Οι συμβάσεις, οι οποίες συνάπτονται λόγω αυτών των Γενικών Όρων Συνεργασίας, διέπονται αποκλειστικά από το ελληνικά Δίκαιο.
Οι διατάξεις του διεθνούς ενιαίου νόμου περί πώλησης αγαθών (Δίκαιο περί πώλησης αγαθών των ΗΕ) – όπου είναι επιτρεπτό – παραλείπονται.
14.3
Έναντι καθολικά εμπορικών πελατών η έδρα του παρόχου ισχύει ως δωσιδικία για όλες τις διαφορές από αυτή τη συμβατική σχέση. Το ίδιο ισχύει έναντι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή ειδικών ταμείων δημοσίου δικαίου. Ο πάροχος δικαιούται επίσης να ασκήσει αγωγή στην κατοικία του πελάτη.

15. Ρήτρα απαλλαγής από ευθύνη


Εάν ένα ή περισσότερα εκ των προαναφερόμενων άρθρων καταστεί άκυρο η ισχύς των υπόλοιπων άρθρων παραμένει ανεπηρέαστη από αυτό. Αυτό ισχύει επίσης, εάν εντός μίας ρύθμισης καταστεί άκυρο ένα τμήμα, ένα άλλο τμήμα ωστόσο εξακολουθεί να ισχύει. Το εκάστοτε άκυρο άρθρο πρέπει να αντικατασταθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη μέσω μίας ρύθμισης η οποία θα ικανοποιεί στο μέγιστο δυνατό μέτρο τα οικονομικά συμφέροντα των συμβαλλόμενων μερών και δεν θα αντιβαίνει τα λοιπά συμβατικά άρθρα.